Matematikos egzaminų video sprendimai

YouTube kanale matematika.lt patalpinti filmuoti 2015 metų matematikos valstybinio brandos egzamino bei dešimtosios (II gimnazijos) klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) uždavinių sprendimai.

Šiuo projektu siekiame pagelbėti moksleiviams, jų tėvams ir matematikos mokytojams, kuriems po egzamino tenka imtis vertinimo komisijų vaidmens, preliminariai įvertinti egzamino rezultatus bei sužinoti galimus užduočių sprendimo kelius.

Egzaminų dienomis į pagalbą pasikvietėme matematikos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Tik pasibaigus egzaminui pradėjome spręsti, filmuoti ir internete viešinti uždavinių sprendimus. Jau egzaminų dieną pateikėme visų uždavinių sprendimus bei teisingus atsakymus.

Nors matematika ir tikslus mokslas, tačiau teisingų sprendimų egzistuoja ne vienas. Todėl kviečiame visus, pasižiūrėti mūsų siūlomus uždavinių sprendimus, juos komentuoti ar pasiūlyti savus. Kartu sukurkime kokybišką medžiagą, tinkančią sėkmingam ateities abiturientų pasiruošimui matematikos egzaminams.

3D gamtos mokslams

Interneto svetainė: M0K0M0B1L1S

PC_icon

3D turinys patyriminiam gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymuisi pagrįstas integralaus, visiems gana gerai pažįstamo objekto – automobilio – išskaidymu į atskirus objektus. Šiuos objektus (kiekvieną atskirtai) galima išskirti iš visumos (automobilio) ir nagrinėti kaip atskirus mokymosi objektus, juos detaliai pavaizduojant animuota ir/arba realistine vaizdo medžiaga bei pateikiant svarbiausią su tais objektais susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją tekstu ir/arba garso medžiaga apie tuose objektuose vykstančius fizikinius, cheminius bei mišrius reiškinius ir procesus.

PC_icon

Reikia pabrėžti, kad tokiame integraliame objekte kaip automobilis bene svarbiausias vaidmuo tenka gyvosios gamtos atstovui – žmogui. Taigi nagrinėjamas „ne tuščias“ automobilis. Automobilį tiesiogiai pagal paskirtį naudojantis, jį vairuojantis, saugaus eismo kelyje besilaikantis žmogus vairuotojas, taip pat tiesiog automobiliu važiuojantis žmogus keleivis yra kitas labai svarbus objektas, kuris pasitelktas nagrinėti ir pavaizduoti įvairiausius žmogaus anatomijos, fiziologijos, biochemijos bei biofizikos reiškinius.

PC_icon

3D socialiniams mokslams

Interneto svetainė: PC Geografija

PC_icon

Skaitmeninis 3D turinys skirtas socialiniams mokslams, atkreipiant dėmesį į geografiją, jos atskiras integralias sritis, kurios apima ir gamtinį, ir socialinį, ir ekonominį, taip pat ir globalųjį kontekstą. Jos bazinė 3D interaktyvioji platforma yra sumanyta kaip prekybos centras.

PC_icon

Visos prekės, kokios paskirties jos bebūtų, šioje mokymo priemonėje susijusios su geografija. Šiuo atveju – su žaliavomis, jų gavyba, transportavimu, eksportu bei importu, geografiniu gamybos išsidėstymu ir to priežastingumu, istoriškai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kultūriniu kontekstu bei visas gyvenimo sritis apimančia šiuolaikine globalizacija.

PC_icon

Turinys skaitmeninėje mokymo(si) priemonėje įvairiais kontekstais ir imtimi apima visų lygių geografinę erdvę: vietinę – Lietuvos, regiono bei pasaulio. Prekybos centro idėja yra tarsi visuma, kurioje prekių gausa ir įvairovė leidžia ją kaip tam tikrą informacijos sankaupą skaidyti į atskirus komponentus visais geografinės erdvės lygmenimis. Mokiniai nejusdami gali formuotis visuminį priežasčių, procesų ir juos apimančių integracinių ryšių suvokimą, taip pat, neabejotinai, gali vertinti patyriminio mokymo(osi) metu įgytas žinias, supratimą apie tai, kas mokiniui yra kasdieniška ir tuo pačiu labai naudinga bei geografiška.

Mokymo priemonės turinį sudaro 15 mokymuisi skirtų gilinamųjų objektų – prekių lentynų. Turinyje naudojama kartografinė, statistinė, kita vaizdinė medžiaga.

PC_icon

Mokinys turi galimybę savarankiškai „judėti“ 3D aplinkoje sukurtame prekybos centre. Pasirinkdamas norimą lentyną ar skyrių, mokinys gali pamatyti prekės išsamesnį, t.y. „gilesnį“ vaizdą. Visi prekybos centro objektai yra interaktyvūs, mokinys gali jais manipuliuoti: padidinti, pasukti, pažymėti, gauti informaciją apie atskirus elementus bei juos tyrinėti.

PC_icon

SMP naudojimo ugdyme metodika

Interneto svetainė: smpmetodika.ugdome.lt

SMP naudojimo ugdyme metodika parengta siekiant paskatinti mokytojus kuo efektyviau išnaudoti IKT teikiamas galimybes ugdyme.

Tikimės, kad metodika paskatins (motyvuos, sudarys sąlygas) kuo daugiau mokytojų naudoti ne tik projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ metu sukurtas SMP lietuvių kalbai ir literatūrai, Lietuvos istorijai, Lietuvos geografijai, doriniam ugdymui, tautinių mažumų gimtosioms kalboms, matematikai, organinei chemijai, meniniam ugdymui ir technologijoms, bet ir plačiau pažvelgti į IKT panaudojimą įvairių dalykų pamokose.

Metodikos tikslas yra ir savotiškos pasaulėžiūros, kitokio mąstymo būdo formavimas. Jos bendroji koncepcija pagrįsta tinklaveikos mąstymu.

Pirmiausia ši metodika yra skirta kūrybiškiems, iššūkių ir nuolatinio mokymosi nebijantiems žingeidiems mokytojams, dirbantiems bendrojo lavinimo ugdymo sistemoje. Ji pravers visur, kur tik tarpdalykinėje erdvėje atsiranda sąsajų tarp ugdymo ir IKT. Tikimės, kad ši metodika padės pagerinti SMP naudojimą ugdymo procese ir, platesne prasme, ugdymo ir IKT sąveiką.

Metodiką sudaro 3 pagrindinės dalys.

Teorinė dalis

Kiekviename teorinės dalies skyriuje yra filmuotas motyvuojantis įvadas.

1. XXI amžiaus iššūkiai ugdymui.

2. Skaitmeninio turinio naudojimo ugdyme samprata, nauda ir įtaka mokinių motyvacijai.

3. Mišrus mokymasis (angl. blended learning).

4. Skaitmeninių mokymo priemonių pritaikomumas įvairioms pedagoginėms situacijoms.

5. Skaitmeninių mokymo priemonių skaidymas moduliais ir daugkartinis panaudojamumas (angl. reusability).

6. Tikslingas vertinimo, įsivertinimo, pagalbos ir skatinimo įrankių naudojimas.

SMP aprašai

Projekto metu „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme aprašai su animuotais pristatymais.

Pamokų pavyzdžiai

Net 40 įvairių tipų pamokų gerosios praktikos pavyzdžių.

Matematika

Interneto svetainė: spora.lt/matematika

Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai – tai struktūriškai vienodai pateikta didžioji dalis vidurinės mokyklos 11–12 klasių kurso. Parengta medžiaga nesusieta su jokiu konkrečiu vadovėliu ir gali būti naudojama tiek pamokų metu, tiek savarankiškai siekiant gilinti žinias.

Priemonę sudaro 41 mokymosi objektų rinkinys (aiškinamoji medžiaga ir užduotys), 11 temų įtvirtinimo, pasitikrinimo rinkiniai, savo struktūra atitinkantys valstybinius egzaminus. Taip pat rasite statistinių duomenų analizės, standartinių funkcijų, formulių įrankius ir kitą reikalingą medžiagą.

Savarankiškai dirbantiems mokiniams si priemonė gali būti nepakeičiama ne tik nagrinėjant naują medžiagą, bet ir sisteminant ar kartojant išeitą kursą, rengiantis kontroliniams darbams ar egzaminams.

Mokytojams ji suteikia puikią galimybę kūrybiškiau rengtis pamokoms, paįvairinti ugdymo procesą ir kelti savo kvalifikaciją.

Tautinių mažumų kalbos

Interneto svetainė: spora.lt/tmk

Skaitmeninė mokymo priemonė, skirta Lietuvos tautinių mažumų baltarusių, lenkų ir rusų gimtosioms kalboms 9–12 klasėse mokyti.

tmk_icon

А. С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье»

А. С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье»

Tai pirmoji Lietuvoje šiuolaikiška, aukšto interaktyvumo lygio priemonė. Ją sudaro 57 mokymo objektų rinkiniai ir papildoma medžiaga, skirta nuosekliau įsigilinti ir suvokti dėstomas temas: visomis trimis kalbomis pateikiamos laiko juostos, skaitmeninės bibliotekos ir sąvokų bei terminų žodynai. Priemonėje pateikta medžiaga nesusieta su jokiu konkrečiu vadovėliu ir gali būti naudojama tiek pamokų metu, tiek savarankiškai gilinant žinias.

Ši novatoriška priemonė padės ugdyti teksto suvokimo, kalbinę raišką ir teksto kūrimo gebėjimus, mokytojus paskatins kūrybiškai mokyti, o mokinius – pasiekti pačių geriausių rezultatų.

Organinė chemija

Interneto svetainė: spora.lt/chemija

Skaitmeninė mokymo priemonė organinei chemijai – tai modernus žvilgsnis, suteikiantis galimybę chemijos pamokose veiksmingai naudoti informacines technologijas.

Chemija – eksperimentinis mokslas. Be demonstracinių bandymų, tiriamųjų ir praktikos darbų neįmanoma išsiaiškinti medžiagų savybių ir jų panaudojimo galimybių. Eksperimentinius organinės chemijos darbus mokykloje realiai riboja jiems atlikti reikalingų kenksmingų, sveikatai pavojingų ir agresyvių medžiagų naudojimas.

Priemonę sudaro 30 mokymo objektų rinkinių, interaktyvi periodinė cheminių elementų lentelė, uždavinių sprendimo, formulių ir reakcijos lygčių rašymo, erdvinių molekulių modelių kūrimo įrankiai, žinynas.

Rinkiniuose pateikiami įdomūs, mokinių žingeidumą skatinantys ir mokytis motyvuojantys įvadai:

teorinė medžiaga, reakcijos lygtys, rodomi filmuoti demonstraciniai bandymai:

pateikiamos pratybos ir testai, skirti patikrinti arba pasitikrinti turimas žinias, pratybų užduočių lapai, 15 kūrybinių laboratorijų su darbo lapais, kuriose mokiniai gali modeliuoti, planuoti ir atlikti virtualius eksperimentus bei tiriamuosius darbus:

Mokymo priemonę naudojant kūrybiškai, mokytojai chemijos mokslu galės sudominti skirtingos motyvacijos, poreikių ir pasirengimo lygio moksleivius.