3D gamtos mokslams

Interneto svetainė: M0K0M0B1L1S

PC_icon

3D turinys patyriminiam gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymuisi pagrįstas integralaus, visiems gana gerai pažįstamo objekto – automobilio – išskaidymu į atskirus objektus. Šiuos objektus (kiekvieną atskirtai) galima išskirti iš visumos (automobilio) ir nagrinėti kaip atskirus mokymosi objektus, juos detaliai pavaizduojant animuota ir/arba realistine vaizdo medžiaga bei pateikiant svarbiausią su tais objektais susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją tekstu ir/arba garso medžiaga apie tuose objektuose vykstančius fizikinius, cheminius bei mišrius reiškinius ir procesus.

PC_icon

Reikia pabrėžti, kad tokiame integraliame objekte kaip automobilis bene svarbiausias vaidmuo tenka gyvosios gamtos atstovui – žmogui. Taigi nagrinėjamas „ne tuščias“ automobilis. Automobilį tiesiogiai pagal paskirtį naudojantis, jį vairuojantis, saugaus eismo kelyje besilaikantis žmogus vairuotojas, taip pat tiesiog automobiliu važiuojantis žmogus keleivis yra kitas labai svarbus objektas, kuris pasitelktas nagrinėti ir pavaizduoti įvairiausius žmogaus anatomijos, fiziologijos, biochemijos bei biofizikos reiškinius.

PC_icon

3D socialiniams mokslams

Interneto svetainė: PC Geografija

PC_icon

Skaitmeninis 3D turinys skirtas socialiniams mokslams, atkreipiant dėmesį į geografiją, jos atskiras integralias sritis, kurios apima ir gamtinį, ir socialinį, ir ekonominį, taip pat ir globalųjį kontekstą. Jos bazinė 3D interaktyvioji platforma yra sumanyta kaip prekybos centras.

PC_icon

Visos prekės, kokios paskirties jos bebūtų, šioje mokymo priemonėje susijusios su geografija. Šiuo atveju – su žaliavomis, jų gavyba, transportavimu, eksportu bei importu, geografiniu gamybos išsidėstymu ir to priežastingumu, istoriškai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kultūriniu kontekstu bei visas gyvenimo sritis apimančia šiuolaikine globalizacija.

PC_icon

Turinys skaitmeninėje mokymo(si) priemonėje įvairiais kontekstais ir imtimi apima visų lygių geografinę erdvę: vietinę – Lietuvos, regiono bei pasaulio. Prekybos centro idėja yra tarsi visuma, kurioje prekių gausa ir įvairovė leidžia ją kaip tam tikrą informacijos sankaupą skaidyti į atskirus komponentus visais geografinės erdvės lygmenimis. Mokiniai nejusdami gali formuotis visuminį priežasčių, procesų ir juos apimančių integracinių ryšių suvokimą, taip pat, neabejotinai, gali vertinti patyriminio mokymo(osi) metu įgytas žinias, supratimą apie tai, kas mokiniui yra kasdieniška ir tuo pačiu labai naudinga bei geografiška.

Mokymo priemonės turinį sudaro 15 mokymuisi skirtų gilinamųjų objektų – prekių lentynų. Turinyje naudojama kartografinė, statistinė, kita vaizdinė medžiaga.

PC_icon

Mokinys turi galimybę savarankiškai „judėti“ 3D aplinkoje sukurtame prekybos centre. Pasirinkdamas norimą lentyną ar skyrių, mokinys gali pamatyti prekės išsamesnį, t.y. „gilesnį“ vaizdą. Visi prekybos centro objektai yra interaktyvūs, mokinys gali jais manipuliuoti: padidinti, pasukti, pažymėti, gauti informaciją apie atskirus elementus bei juos tyrinėti.

PC_icon